Cahokia
(ca•HO•ki•a)
Chepoussa
(che•POUS•sa)
Chinko
(CHIN•ko)
Illinois Indian Tribes, 1680-present
Coiracoentanon
(coi•ra•coen•TAN•on)
Espeminkia
(es•pe•MIN•ki•a)
Kaskaskia
(kas•KAS•ki•a)
Michibousa
(mich•i•BOU•sa)
Michigamea
(mich•i•GA•me•a)
Cahokia
(ca•HO•ki•a)
Moingwena
(moin•GWE•na)
Kaskaskia
(kas•KAS•ki•a)
Peoria
(pe•O•ri•a)
Michigamea
(mich•i•GA•me•a)
Tamaroa
(ta•ma•RO•a)
Peoria
(pe•O•ri•a)
Kaskaskia
(kas•KAS•ki•a)
Tapouaro
(ta•POUA•ro)
Tamaroa
(ta•ma•RO•a)
Peoria
(pe•O•ri•a)
Peoria Tribe of Oklahoma
1680 1750 1818 1940-present